Pomáháme vstát ikona facebook

Mezinárodní projekt

Název projektu:

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni.

12/2012 – 12/2013

Obsah projektu:

Projekt je zaměřen na sdílení zkušeností a dobré praxe českých a zahraničních partnerů v oblasti péče o ohrožené děti a jejich rodiny.  Smyslem projektu je vytvořit tematickou síť jako platformu pro identifikaci úspěšných nástrojů péče o rodinu, pro vzájemné učení a podporu při aplikaci osvědčených nástrojů do praxe v rámci města Pardubice.  Součástí projektu je šíření a propagace jeho výstupů, které budou na příkladu Pardubic sloužit ke zlepšení situace ohrožených dětí a rodin v Pardubickém kraji a mohou inspirovat další města a organizace v celé České republice.

Téma projektu navazuje na aktuální problematiku připravované transformace systému péče o ohrožené děti v ČR a zároveň je v souladu s cíli ESF ve smyslu předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných sociálních skupin.  Myšlenkovým východiskem pro realizaci projektu je přesvědčení, že efektivní pomoc ohroženému dítě může být realizována především prostřednictvím komplexní pomoci rodině jako celku.  Rodina je základním zdrojem stability a zdravého vývoje dítěte a zmíněné transformační návrhy (vč. novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí) apelují na důležitost snahy v první řadě podpořit dobré fungování biologické rodiny dítěte dřív, než bude přikročeno k dalším krokům (umístnění dítěte do náhradní rodinné péče apod.).  Z výzkumů vyplývá, že u téměř poloviny situací odebrání dítěte z rodiny k němu dochází z důvodů tíživé sociální a ekonomické situace rodičů.  Použití podpůrných nástrojů vzešlých ze spolupráce různých aktérů na místní úrovni může pomoci tuto situaci řešit.

V rámci projektu je kladen důraz na spolupráci veřejné správy (měst) a neziskových organizací při identifikaci, popisu a následně realizaci podpůrných opatření. Právě provázanost služeb na místní úrovni považujeme za efektivní způsob pomoci rodině.  Žadatelem projektu je NNO, jejímž partnerem je město Pardubice.  Z obou partnerských zemí je také do projektu zapojena vždy dvojice NNO – obec.

Cíle projektu:

1)      Navázání spolupráce a výměna zkušeností – navázání dlouhodobého mezinárodního partnerství a vytvoření širší platformy pro výměnu a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny.

2)      Identifikace nástrojů pomoci rodině, podpora síťování služeb a spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru – na základě identifikace jednotlivých osvědčených nástrojů podpory rodiny používaných partnery projektu iniciovat nastavení efektivního systému spolupráce veřejné správy, neziskového sektoru a dalších subjektů ve městě Pardubice.

3)      Šíření výstupů projektu -  informovat relevantní klíčové aktéry v oblasti péče o ohrožené dítě a rodinu v Pardubickém kraji o výstupech projektu a přispět tak k podpoře spolupráce a zvýšení kvality služeb.

Partneři projektu:

Česká Republika:
SKP-CENTRUM, o.p.s.   www.skp-centrum.cz
Město Pardubice   www.pardubice.eu

Slovensko:
NÁVRAT, o.z. – centrum v Banské Bystrici  www.navrat.sk
Město Banská Bystrica  www.banskabystrica.sk

Bulharsko:
PULSE Foundation  www.pulsefoundation.org
Město Pernik  http://pernik.bg

Klíčové aktivity projektu:

1)      Analýza a hodnocení aktuálního stavu v oblasti péče o ohrožené děti ve městě  Pardubice (12/2012 – 03/2013)
2)      Koordinační setkání partnerů (04/2013)
3)      Studijní cesty k zahraničním partnerům (05 – 07/2013)
4)      Mezinárodní workshopy – sdílení dobré praxe (09/2013)
5)      Mezinárodní konference (11/2013)
6)      Prezentace výstupů projektu
7)      Vyhodnocování výstupů projektu a doporučení pro aplikaci v praxi

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek