Pomáháme vstát ikona facebook

Podpora zkvalitňování následné péče

Název projektu CZ: Podpora zkvalitňování následné péče o mladé lidi opouštějící náhradní rodinnou nebo ústavní péči

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_065/0003872

Období realizace projektu: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2019

Obsah projektu:

Předkládaný projekt je zaměřen na zefektivnění práce aktérů, jejichž činnost je zaměřena na podporu mladých lidí opouštějících náhradní rodinnou péči a ústavní péči. V rámci systému podpory dojde k nastavení nástrojů přípravy mladých lidí k opuštění náhradní rodinné a ústavní péče a ke hledání vhodných forem podpory pro osoby, které náhradní péči již opustily, s cílem předcházet vzniku nepříznivých situací v procesu sociálního začleňování.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem předkládaného projektu je zefektivnění a provázání poskytovaných služeb pro mladé lidi opouštějící náhradní péči a zajištění spolupráce v síti služeb, vedoucí k úspěšné přípravě těchto osob na začlenění do běžné společnosti a zajištění potřebné podpory po opuštění náhradní péče po dobu nutnou k překonání překážek spojených s touto změnou. V rámci realizace projektu bude hlavní cíl naplňován prostřednictvím následujících dílčích cílů:

Dílčí cíl č. 1: Formální nastavení spolupráce aktérů poskytujících náhradní výchovnou a návaznou péči pro mladé lidi

Dílčí cíl č. 2: Zefektivnění spolupráce a zvýšení provázanosti jednotlivých subjektů poskytujících služby pro mladé lidi opouštějící náhradní péči v Pardubickém kraji

Partneři projektu:

Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí, www.vychovnyustavbrandys.cz

Klíčové aktivity projektu:

KA 1 – Přípravná fáze projektu

KA 2 – Analýza zahraničních modelů návazné péče o mladé lidi opouštějící náhradní péči

KA 3 – Analýza systému náhradní péče a potřeb mladých lidí umístěných v náhradní péči

KA 4 – Setkávání odborných pracovníků

KA 5 – Tvorba Metodiky sociální práce s mladými lidmi opouštějícími náhradní rodinnou péči a ústavní péči

KA 6 – Ověření v praxi

KA 7 – Závěrečná konference

Kontakt:

David Kůrka – projektový manažer
Tel.: +420 608 879 321
david.kurka@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek