Pomáháme vstát ikona facebook

Popis realizace služby

Posláním Domu na půli cesty SKP-CENTRUM, o. p. s. se sídlem v Pardubicích je prostřednictvím nabízených činností podporovat mladé lidi, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci v tom, aby se aktivně podíleli na změnách, které povedou k osamostatnění a uplatnění ve vlastním životě.

Popis služby

Dům na půli cesty (dále jen DPC) je pobytové zařízení, navazující na zařízení ústavní péče. Služba Dům na půli cesty je poskytována na základě Smlouvy o poskytování sociální služby. Tato sociální služba je přizpůsobena osobním cílům uživatelů služby, které jsou realizovány na základě individuálních plánů.

Služba Domu na půli cesty je poskytována nepřetržitě, provozní doba sociálních pracovníků je v pracovní dny od 7:00 – 19:00 hod. Cílem není vyřešit pouze bytovou otázku, ale i napomáhat integrovat mladé lidi do společnosti. Úkolem pracovníků je tyto mladé lidi podporovat, pomáhat jim v řešení obtížných životních situací a napomoci realizovat jimi stanovené cíle.

Cíle

  • rozvíjet schopnosti a dovednosti potřebné pro uplatnění v běžném životě
  • vést uživatele k ekonomické nezávislosti
  • podporovat uživatele při zařazení se do společnosti
  • informovat veřejnost o problematice mladých lidí v nepříznivé životní situaci


Základní činnosti
, které jsou obsahem služby Dům na půli cesty:

  • Poskytnutí ubytování – zpravidla v délce 1 roku

Ubytování splňuje prvky bydlení v domácnosti. Jsou zajištěny podmínky pro vaření, praní, žehlení, odpočinek a volný čas.

  • Pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí

Ve spolupráci se sociálními pracovníky jsou uživatelé v kontaktu s úřady, ostatními institucemi, které jim pomáhají řešit jejich životní situaci.

  • Sociálně terapeutické činnosti

S uživateli jsou prováděny nácviky sociálních dovedností – nácvik komunikačních dovedností, pomoc při nákupu, vaření, podpora v samostatnosti při vyřizování osobních záležitostí. Rozvoj pracovních návyků a dovedností nezbytných pro integraci osob na trh práce.

  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Uživatelé služby mají k dispozici internet v internetové místnosti, kde získávají za pomoci a podpory sociálního pracovníka informace ohledně zaměstnání, dostupných veřejných služeb, kulturních akcí aj.

Sociální pracovníci pomáhají uživatelům služby zprostředkovat kontakt se státními institucemi (úřad práce, městské úřady apod.).

  • Sociální, pracovní, finanční a základy právního poradenství

Náplní práce sociálních pracovníků je poskytovat i sociálně-právní poradenství uživatelům služby a napomoci tak řešit jejich obtížnou životní situaci. Poradenství se zaměřuje na oblasti řešení dluhů, rodinných vztahů, zaměstnání, státní sociální podpory apod.

  • Individuální průvodcovství

Při práci s uživatelem služby je uplatňován individuální přístup (každý uživatel služby má přiděleného osobního průvodce z řad pracovníků DPC). Pracovník s uživatelem služby vytváří individuální plán, který obsahuje cíle, kterých chce uživatel služby dosáhnout a jednotlivé úkoly, které povedou k jejich dosažení. Úkolem pracovníků je také posilování sebevědomí uživatelů služby, motivace uživatelů služby a práce na vytváření a osvojení základních pracovních a společenských i hygienických návyků uživatelů služby.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek