Pomáháme vstát ikona facebook

Popis realizace služby

Tým pracovníků služby se snaží navázat kontakt s osobami bez přístřeší v jejich přirozeném prostředí a informovat je o službách, které jim mohou pomoci řešit jejich tíživou životní situaci.

Služby NDC-TP obsahují tyto základní činnosti:

A) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

  • Potravinová pomoc

Terénní pracovníci nosí s sebou do terénu zejména v zimních měsících horký čaj a chléb se sádlem. Nápoje se podávají v jednorázových kelímcích.

  • Předávání kontaktů na návazné služby (především na nízkoprahová denní centra, noclehárny pro muže a ženy, azylové domy, ubytovny, zdravotnická zařízení a různé další instituce).


B) Pomoc při zajišťování práv a oprávněných zájmů

  • Doprovod na úřady, k lékaři atd.
  • Základní sociální poradenství

Poradenství je poskytováno formou individuálních konzultací a reaguje na potřeby a aktuální situaci uživatele služby. Pracovníci poskytují uživatelům služby potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé situace (informace týkající se poskytování sociální služby a možnostech využití jiných sociálních služeb a běžně dostupných zdrojů,…), podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Pracovníci se snaží také uživatele informovat o rizicích spojených se stávajícím způsobem života.

  • Informační servis

Pracovníci se informují na aktuální situaci uživatele, monitorují jeho situaci.

Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Všechny poskytované činnosti vykonávají pracovníci NDC-TP na základě pracovních postupů a v souladu s individuálními potřebami uživatelů.

Informování veřejnosti – preventivní působení služby:

  • prostřednictvím přednáškové činnosti informuje odbornou i laickou veřejnost o rizicích života osob bez přístřeší;
  • snaží se o destigmatizaci osob bez přístřeší;
  • informuje veřejnost o možnostech pomoci osobám bez přístřeší.


Průběh jednání se zájemcem o službu

Jednání se zájemcem o sociální službu je pracovníky o.j. NDC-TP nazýváno také jako prvokontakt. Tento rozhovor vede jeden z pracovníků odborného týmu o.j. NDC-TP, přičemž vždy jsou přítomni oba, popř. všichni tři pracovníci TP. Jedná se o seznámení se službou TP a o jakési vstupní mapování potřeb a situace zájemce a zjištění všech podstatných informací o zájemci, podle nichž se rozhoduje o poskytnutí či neposkytnutí služby. Rozhovoru může být přítomna další osoba (zejména stážista či praktikant), vždy ale s ústním souhlasem zájemce. Zájemce může k motivačnímu pohovoru přizvat jemu blízkou osobu.

Prvokontakt je prováděn v přirozeném prostředí zájemce, popř. v kanceláři pracovníků TP. Pracovníci se vždy snaží vytvořit klidné a bezpečné prostředí bez rušivých elementů (hluk, přihlížející osoby apod.). Pracovník zdůrazní závazek mlčenlivosti, kterým jsou všichni zaměstnanci, stážisté i praktikanti vázáni.

Jednání probíhá ústní formou prostřednictvím rozhovoru, který má standardizovanou formu a strukturu a po ukončení je shrnut v písemné podobě jako konzultace. Pracovník během něho využívá metody sociální práce a techniky poradenského rozhovoru. V rámci rozhovoru seznámí zájemce s nabídkou služby, přičemž se zaměřuje především na základní informace o službě (veřejný závazek, poskytované služby, cena za služby, individuální plánování, klíčový pracovník), práva a povinnosti uživatele vyplývající z využívání služby a práva a povinnosti pracovníků a stížnosti.

Jednání se zájemcem o službu je zpravidla jednorázová záležitost. Není ale striktně ohraničena počtem setkání (tj. počet schůzek je individuální).

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek