Pomáháme vstát ikona facebook

DPC

Dům na půli cesty, SKP-CENTRUM o.p.s., Pardubice

Dům na půli cesty se zaměřuje na práci s mladými lidmi ve věku od 16 do 26 let, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, jsou bez přístřeší, vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženi, jsou příslušníky etnických menšin nebo opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní péče. Posláním Domu na půli cesty je prostřednictvím nabízených činností podporovat mladé lidi v tom, aby se aktivně podíleli na změnách, které povedou k jejich osamostatnění a uplatnění ve vlastním životě.

Dům na půli cesty spolupracuje především se školskými zařízeními pro výkon ústavní péče, azylovými domy a věznicemi odkud přicházejí do Domu na půli cesty uživatelé služeb. Uživatelé služeb Domu na půli cesty často využívají služeb sociální rehabilitace, občanských poraden a řady dalších.

Praxe v Domě na půli cesty

Dík realizaci studentských praxí v naší službě získáváme přehled o situaci na trhu práce v oblasti sociálních služeb, především o kompetencích a schopnostech absolventů škol. Praktikanti také často přinášejí do našich služeb řadu podnětů z jiných organizací, nebo z aktuálního dění na akademické úrovni sociální práce. Tím, že umožňujeme studentům realizovat studijní praxi v našich službách se pokoušíme přispět ke zlepšení úrovně vzdělávání sociálních pracovníků a sociální práce jako celku. Prostřednictvím absolvované praxe se z mnohých studentů stávají dobrovolníci, kteří jsou pro naši službu také velikým přínosem.

Dům na půli cesty má bohaté zkušenosti s realizací studentských odborných praxí. Častými praktikanty jsou u nás studenti ÚSP a PdF UHK, FZS a FF UPCE, FSS MU, FF UK i řady Vyšších odborných škol. V roce 2011 v Domě na půli cesty absolvovalo různé druhy praxí 8 studentů.

Provozní doba v Domě na půli cesty:

Provozní doba Domu na půli cesty je nepřetržitá. Sociální pracovník je přítomen v pracovní dny od 7 do 19 hodin. Po celou tuto dobu je k dispozici klientům.

Výkon praxe v Domě na půli cesty

Praktikantovi je umožněn přímý kontakt s uživateli služby při všech činnostech, které souvisejí s provozem Domu na půli cesty a to buď formou pozorování, nebo přímé realizace činnosti. Účast praktikanta na činnostech souvisejících přímo s prací na smlouvě o poskytování sociální služby a na individuálních konzultacích je podmíněna souhlasem uživatele služby. Těchto činností se praktikant účastní jako pozorovatel.

Všechny kompetence obsažené v kompetenčních modelech pro praxe ÚSP UHK můžou praktikanti plnit v přímé práci s uživateli služby Dům na půli cesty, za pomoci vedoucího praxe či jiného pověřeného pracovníka.

O tom zda bude praktikant pracovat v  přímé práci, nebo se bude práce účastnit jako pozorovatel rozhoduje vedoucí praxe dle schopností praktikanta. Praktikanti si mohou vyzkoušet: motivační rozhovory, poradenství, intervence, informační servis, nácviky a upevňování schopností a dovedností, podporu při začleňování do společnosti, kontakt s institucemi ve prospěch uživatele, doprovody, práce s blízkými osobami, vzdělávací aktivity.

Podmínky při přijetí na praxi v Domě na půli cesty

Pro přijetí na praxi je důležité splnění požadavků, které jsou prověřovány při vstupním rozhovoru. Při nesplnění požadavků může být zájemce o praxi odmítnut. U zájemců o praxi v naší službě prověřujeme zejména následující:

-        dobrou orientaci v zadání praxe a definovaný cíl praxe,
-        kompetence v základních principech sociální práce,
-        úroveň informovanosti o naší organizaci, organizační jednotce a                  cílové skupině,
-        základní schopnost přímé práce s uživateli služby:
a)      komunikační schopnosti,
b)      schopnost empatie,
c)      schopnost pracovat v týmu,
d)     flexibilní přístup k aktuálním požadavkům,
e)     spolehlivost, zodpovědnost a samostatnost,
f)      trestní bezúhonnost, doloženou výpisem z rejstříku trestů.

Průběh praxe v Domě na půli cesty

Počátek praxe:

-          seznámení s pracovníky organizace,
-          seznámení se strukturou organizace a službami, které jsou zde                    poskytovány,
-          podepsání Závazku mlčenlivosti a seznámení s BOZP, PO,
-          seznámení s prostory organizace,
-          seznámení s metodikou a standardy sociálních služeb, vnitřními řády.

Průběh praxe:

-          seznámení s uživateli,
-          seznámení s vedením dokumentace,
-          nahlížení do dokumentace, osobních složek uživatelů,
-          účast na sociálním poradenství (konzultace, individuální plánování),
-          spolupráce na aktualizaci osobních složek, zápisů konzultací,
-          kontaktní práce s uživateli (doprovod uživatele na úřad práce, do                obchodu při nákupu potravin, pomoc při vyhledávání zaměstnání či               bydlení apod.),
-          komunikace s úřady,
-          studium doporučené literatury,
-          účast na poradách pracovního týmu (provozní, metodická,                          uživatelská),
-          úzká spolupráce s vedoucím praxe, každý den po skončení přímé                   práce proběhne krátké ústní zhodnocení uplynulého odpoledne.

Závěr praxe:

-          závěrečné oboustranné zhodnocení praxe, vyplnění hodnotícího dotazníku praktikantem, kontrola zpracovaných materiálů z průběhu praxe.

Praktikantovi jsou k dispozici dány všechny relevantní vnitřní předpisy a metodika tak, aby se s nimi mohl seznámit, a následně jsou jeho případné dotazy konzultovány s vedoucím praxe. Praktikantovi je doporučována i literatura vhodná k rozšíření znalostí o cílové skupině, problematice nízkoprahových služeb nebo způsobu poskytování služby.

Praktikant se smí účastnit všech interních či veřejných akcí, organizovaných pracovištěm. Jeho účast je dopředu projednána s vedoucím praxe.

-          Interní: supervize, porady, atd.

-          Veřejné: den otevřených dveří, případové konference, atd.

Průběžná reflexe a závěreční zhodnocení praxe

Každý den po skončení přímé práce má praktikant prostor učinit průběžnou reflexi probíhající praxe a to buď s vedoucím praxe, nebo s pracovníkem, který ho daný den provází. Stejně tak je průběžně reflektována činnost praktikanta ze strany vedoucího praxe.

Pozornost je zaměřována především na praktikantovo prožívání. Jak se v konkrétní situaci s uživatelem cítil, zda-li situaci vyhodnotil správně či nikoliv, zda-li jej přes den něco konkrétního zaujalo či vyvedlo z míry apod.  V případě potřeb se může praktikant obrátit na vedoucího praxe prostřednictvím telefonu či e-mailu.

Na závěr absolvované praxe proběhne její hodnocení. Hodnocení se účastní praktikant a vedoucí praxe, popřípadě další pracovníci, kteří se účastnili výkonu praxe. Formou hodnotícího rozhovoru probíhá zpětná vazba k proběhnuté praxi a to jak ze strany praktikanta, tak ze strany vedoucího praxe. Dojde také k vyhodnocení plánu praxe a cíle praxe. Jako výstup hodnocení praxe student vypracuje hodnocení praxe a vedoucí praxe vyplní materiály o průběhu praxe požadované vzdělávací institucí. Vedoucí praxe dostane také k nahlédnutí veškeré materiály, které student za dobu své praxe vypracoval.

Pokud praktikant projeví zájem dále spolupracovat s vedoucím praxe, nebo organizační jednotkou, kde praxi vykonával, může mu vedoucí praxe nabídnout pomoc při tvorbě odborných prací a podobně. Praktikant může být také osloven s nabídkou dobrovolné práce v organizační jednotce, nebo práce na dohodu.

Práva a povinnosti praktikanta

Praktikant se ve vztahu k třetím osobám zavazuje:

-          zachovávat mlčenlivost ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

-          nad rámec zákona zachovávat mlčenlivost o informacích, které by mohly vést ke konkurenční výhodě jiného subjektu, informacích, které by mohly poškodit objekt informace, informacím, které jsou výslovně označeny jako neveřejné,

-          neposkytovat sdělovacím prostředkům žádné informace o zařízeních ani o společnosti,

-          nakládat s dokumenty společnosti tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití,

-          mlčenlivost je závazná vůči všem dalším organizacím, institucím a osobám a to vyjma situací, kdy poskytnutí informace ukládá zákonný předpis.

Praktikant má přístup ke všem materiálům, kterých by se mohl týkat výše uvedený závazek pouze se svolením vedoucího praxe. Z materiálů, ke kterým má přístup, si nesmí pořizovat fotokopie, ale pouze písemný výtah.

Praktikant má ve vztahu ke kolegům v týmu následující práva a povinnosti:

Práva:

-          přidělení vedoucího praxe,

-          zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví studenta během praxe a seznámení jej s právními předpisy v oblasti BOZP, PO a s vnitřními předpisy společnosti SKP-CENTRUM, o.p.s.,

-          dostupnost pracovních podmínek a informací v rozsahu obvyklém pro zaměstnance,

-          nahlédnout do osobních složek těch uživatelů a případně zpracovávat kazuistiky,

-          obdržet potvrzení o absolvování praxe.

Povinnosti:

-          dostavit se k výkonu praxe v den a hodinu, které jsou sjednány ve smlouvě o výkonu odborné praxe

-          dodržovat stanovený časový harmonogram průběhu praxe,

-          případnou nepřítomnost na praxi (předem) omluvit u vedoucího praxe,

-          dodržovat podmínky smlouvy o výkonu odborné praxe včetně povinné mlčenlivosti,

-          dodržovat zásady BOZP a PO,

-          dbát pokynů vedoucího praxe.

Praktikant má ve vztahu ke klientům následující povinnosti:

-          dodržovat pracovní postupy a pravidla pracoviště – pracovat pod dohledem vedoucího praxe, řídit se jeho pokyny,

-          realizovat praxi v souladu s vytyčeným cílem praxe,

-          pracovat s uživatelem služby pouze s vědomím, vedoucího praxí, nebo pověřeného pracovníka ve službě.

-          dodržovat mlčenlivost.

Praktikant má ve vztahu ke třetím osobám následující povinnosti:

-          zachovávat mlčenlivost ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

-          nad rámec zákona zachovávat mlčenlivost o informacích, které by mohly vést ke konkurenční výhodě jiného subjektu, informacích, které by mohly poškodit objekt informace, informacích, které jsou výslovně označeny jako neveřejné,

-          neposkytovat sdělovacím prostředkům žádné informace o zařízeních ani o společnosti,

-          nakládat s dokumenty společnosti tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití,

-          mlčenlivost je závazná vůči všem dalším organizacím, institucím a osobám a to vyjma situací, kdy poskytnutí informace ukládá zákonný předpis.

Přerušení a předčasné ukončení praxe

-          K přerušení praxe může dojít po vzájemné domluvě praktikanta a vedoucího praxe.

-          K předčasnému ukončení praxe může dojít v případě, kdy praktikant neplní některou z povinností obsažených ve smlouvě o praxi. Povinnosti jsou podrobně specifikovány v bodě Práva o povinnosti praktikanta. O předčasném ukončení praxe rozhoduje vždy vedoucí praxe.

-          V případě zjištění závažných nedostatků v oblasti odborných znalostí, či oblasti práce s uživateli služby, může vedoucí praxe nedoporučit udělení zápočtu z praxe.

Pro další informace můžete kontaktovat:

Mgr. Šárku Zbiňovou
koordinátorku Domu na půli cesty
telefon: 774 658 588
email: sarka.zbinova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek