Pomáháme vstát ikona facebook

Stáže

SKP-CENTRUM, o.p.s. je stabilní organizací poskytující zdravotní a sociální služby od roku 1992 (od roku 2009 pod stávajícím názvem). V současné době provozujeme necelou dvacítku registrovaných služeb, kterými pokrýváme široké spektrum klientů. Klíčové je pro naše služby území města Pardubic, ale řada našich služeb je poskytována v rámci celého Pardubického kraje.

Odborné stáže v našich službách bereme především jako příležitost, při které mohou pracovníci jiných organizací nahlédnout do metod naší práce a samozřejmě také jako velkou příležitost využít zpětné vazby a invencí stážistů přicházejících z jiných organizací.

Jsme schopni poskytnout stáže šité na míru dle požadavků stážistů či celých organizací. Nabízíme tak stáže v rozmezí od 1 do 10 dnů. Při domlouvání praxe jsou vždy rozhodující požadavky stážisty, kapacita a typ pracoviště, na kterém má být stáž vykonávána. Jsme otevřeni výměnným stážím, při kterých můžeme i naše pracovníky vyslat do jiných organizací.

Klademe velký důraz na spokojenost všech zúčastněných. Všem klientům je dán dostatečný prostor na to, aby se sami rozhodli, zda k jejich materiálům bude mít stážista přístup. Ze strany stážistů dbáme na jejich plnohodnotné využití doby stáže a přistupujeme k nim tak s maximální otevřeností.  Dbáme na řádné proškolení stážistů v oblastech BOZP, PO a rizikových situací.

Absolvování stáže v SKP-CENTRUM o.p.s.

Jednáním se zájemcem o stáži je pověřen metodik sociální práce v organizaci. Na něj se obracejí všichni zájemci o stáže. Na základě požadavků zájemce, metodik zprostředkuje kontakt s vedoucím stáží na konkrétním pracovišti, kde zájemce získá podrobnější informace o možnostech vykonávání stáže.

Výkon stáže je možný pouze na základě uzavřené smlouvy o výkonu odborné stáže a po proškolení v pravidlech BOZP a PO. Stážista je také poučen o mlčenlivosti související s výkonem stáže v sociálních službách.

Stážista je povinen:

  • účastnit se domluvených termínů určených pro výkon stáže,
  • případnou nepřítomnost na stáži (předem) omluvit u vedoucího stáže,
  • dodržovat podmínky smlouvy o výkonu odborné stáže vč. povinné mlčenlivosti,
  • dodržovat zásady BOZP a PO,
  • dodržovat pracovní postupy a pravidla pracoviště – pracovat pod dohledem vedoucího stáže,
  • řídit se jeho pokyny, realizovat stáži v souladu s vytyčeným cílem stáže,
  • pracovat s uživatelem služby pouze s vědomím pracovníka ve službě,
  • po ukončení stáže vyplnit dotazník „Hodnocení stáže .“

Za poskytnutí odborné stáže je stanoven poplatek:

  • 400,-Kč za 8 hodin

Kontakt:

Mgr. Jiří Čermák
metodik sociální práce

SKP-CENTRUM o.p.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice
tel.: 464 629 624
tel. mob.: 777 765 848

email: jiri.cermak@skp-centrum.cz
web: www.skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek