Pomáháme vstát ikona facebook

Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

Název projektu CZ: Komunitní práce v Ústí nad Orlicí

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007306

Období realizace: 1. 4. 2017 – 28. 2. 2018

Obsah projektu:

Dlouhodobým cílem komunitní práce je sociální změna, zplnomocnění lidí z komunity k tomu, aby se stali odpovědnými za vlastní život a řešení problémů. V neposlední řadě je cílem a úkolem komunitní práce v Ústí nad Orlicí, aby lidé v sociálně vyloučených romských lokalitách objevili svoje síly, naučili se vyjádřit svoje potřeby a názory a byli tak schopni komunikovat a rovnocenně jednat s institucemi, autoritami a běžnou většinovou společností.

Posláním Komunitní práce v Ústí nad Orlicí, je pomáhat při procesu sociálního začleňování osob žijících na území města.

Cíle projektu:

Hlavní cíl:

Prostřednictvím komunitní sociální práce přispět k aktivnímu začleňování cílové skupiny na území města Ústí nad Orlicí.

Dílčí cíl 1:

Aktivizace lídrů a jejich zplnomocnění k řešení problémů komunity v sociálně vyloučených lokalitách. Jejich podpora jak při jednání uvnitř komunity tak i navenek.

Dílčí cíl 2:

Vytvoření podpůrné platformy jako nástroje pro zplnomocnění komunit se zaměřením na řešení otázek bydlení a zaměstnanosti obyvatel sociálně vyloučených lokalit.

Dílčí cíl 3:

Realizace sociální práce formou komunitní sociální práce v návaznosti na dosavadní praxi v lokalitě. Komunitní sociální práce bude realizována převážně terénní formou v přirozeném prostředí klientů s cílem poskytovat osobám sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým přístup ke zdrojům dostupným na území města Ústí nad Orlicí.

Aktivity projektu:

Budou realizovány celkem 3 klíčové aktivity, jejichž trvání je plánováno po celou dobu trvání projektu (11 měsíců). Jedná se o následující aktivity:

KA 1 – Vyhledávání a aktivizace lídrů

KA 2 – Sestavení podpůrné platformy

KA 3 – Práce s cílovou skupinou

Realizací aktivit projektu dojde k posílení sebevědomí cílových skupin, postupnému zplnomocnění pro samostatné jednání s veřejnou správou, zaměstnavateli, pronajímateli a dalšími institucemi. Cílové skupiny získají povědomí o svých právech a povinnostech a budou podporovány v procesu integrace, který by měl být jejich vlastním motivem pro zlepšení situace. Projekt je koncipován tak, aby omezoval závislost cílových skupin na pomoci zvenčí a aby nastavené procesy mohly fungovat i po ukončení realizace projektu.

Kontakt:

Adresa:

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Čs. Armády č. p. 1181, 3. Patro, kancelář 311
562 01 Ústí nad Orlicí

Odborný pracovní tým:

Vedoucí sociální pracovnice
Bc. Daniela Hudousková, DiS.
E-mail: daniela.hudouskova@skp-centrum.cz
tel.: 774 584 822

Komunitní pracovník
Martin Saifrt
E-mail: martin.saifrt@skp-centrum.cz
tel.: 608 842 803

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek