Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek


Poslání

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě při SKP-CENTRUM, o.p.s., je poskytnout na dobu nezbytně nutnou, zpravidla nepřekračující jeden rok, ubytování, pomoc a podporu ženám a matkám s dětmi, které jsou v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Azylový dům pomáhá překlenout složité životní období. Ženy a matky s dětmi zde najdou vlídný přístup, pomoc a podporu, tak aby došlo k jejich zapojení do běžného života, snížení rizika sociálního vyloučení a aktivnímu podílení se uživatelek na řešení jejich nepříznivé životní situace.

Cílová skupina

Služba je určena zletilým ženám a matkám s nezletilými dětmi, které jsou bez přístřeší.

Služba nemůže být poskytnuta ženám, které:

 • potřebují nepřetržitou zdravotní péči, kterou nejsme schopni zajistit,
 • mají akutní infekční onemocnění, ohrožující ostatní uživatelky služby a jejich děti,
 • nejsou schopny porozumět rozhovoru s pracovníkem, nemluví česky a nejsou schopny si zajistit tlumočníka,
 • svým chováním by závažným způsobem narušovaly kolektivní soužití.

Cíle

 • Poskytnout uživatelkám služby podmínky pro zajištění základních životních potřeb.
 • Poskytnout bezpečný prostor pro řešení nepříznivé životní situace.
 • Dosáhnout aktivního přístupu uživatelek služby k řešení nepříznivé životní situace.
 • Vést uživatelky služby k respektování společenských norem a přijetí zodpovědnosti za své jednání.

Zásady

Respekt – pracovníci respektují práva a svobodné rozhodnutí všech uživatelek. Jejich názory, postoje, hodnoty a přání.

Profesionální přístup - pracovníci uplatňují při jednání s uživatelkami profesionální a odborný přístup, aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího a nejdůstojnějšího řešení jejich nepříznivé životní situace.

Individuální přístup – ke každé uživatelce je přistupováno jako k jedinečné bytosti dle jejích individuálních potřeb, přání a možností.

Podpora samostatnosti - pracovníci vedou uživatelky k aktivnímu, samostatnému přístupu při řešení jejich nepříznivé životní situace.

Diskrétnost – každá uživatelka má právo na své soukromí dle čehož se pracovníci chovají a dbají na to, aby uživatelkám toto právo zajistili.

Poskytované činnosti

 • ubytování ve vybavených bytových jednotkách,
 • základní sociální poradenství,
 • vytváření podmínek pro samostatnou přípravu stravy a možností pomoci při její úpravě – uživatelky služby mají k dispozici kuchyň,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: zprostředkování kontaktů se třetími subjekty, kterými jsou lékaři, školy, sociální odbory, úřad práce, soud atd.,
 • podpora při výchově dětí, při vedení domácnosti, při hospodaření s finančními prostředky, pomoc při hledání návazného bydlení, zaměstnání atd.

Kapacita služby

Dvacet lůžek ve čtyřech dvoupokojových bytových jednotkách. Jelikož je prostor na pokojích omezený, může být k pobytu v azylovém domě přijata matka s maximálně čtyřmi dětmi.

Platby spojené s poskytováním služby

100,- Kč/den bezdětná žena
80,- Kč/den matka s dětmi
40,- Kč/den 1. dítě
40,-Kč/den 2. dítě
20,-Kč/den 3. dítě
20,-Kč/den 4. dítě

Forma poskytované služby

 • pobytová
 • nepřetržitá

Kontakt

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
Plk. B. Kohouta 914
566 01 Vysoké Mýto

tel: 461 102 356
GSM: 773 448 853
773 449 991
e-mail: adz.info@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek