Pomáháme vstát ikona facebook

Domácí násilí

Domácí násilí je násilí mezi osobami žijícími ve společné domácnosti, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím skrytě mimo kontrolu veřejnosti.

Domácí násilí se rozvíjí postupně, má svou dynamiku a cyklický průběh, dochází k opakování a postupnému nárůstu intenzity útoků. Situace se stále zhoršuje a nelze očekávat, že by se mohla spontánně, bez vnějšího zásahu, zlepšit.

Osobou ohroženou se může stát každý – žena, muž, dítě i senior.


Formy domácího násilí

Fyzické násilí
- strkání, tahání za vlasy, bití, facky, kopance, škrcení, rány pěstí, ohrožování zbraní apod. Může být namířeno proti vám či proti osobám Vám blízkým, oblíbeným zvířatům nebo věcem.

Psychické násilí
- nadávky, obviňování, pokořování a ponižování, zesměšňování ve společnosti, vyhrožování fyzickým násilím, zastrašování, odepírání spánku či potravy, vydírání sebevraždou, vyhrožování únosem dětí, znemožňováním v zaměstnání, zbavením svéprávnosti apod.

Sexuální zneužívání
- znásilnění, donucení k sexu či sexuálním praktikám, které odmítáte, násilím nebo výhrůžkami.

Sociální izolace
- bránění v návštěvách rodiny či přátel, sledování telefonátů, pronásledování, nečekané „kontrolní“ návštěvy či telefonáty.

Ekonomická kontrola
- omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti, snaha zakázat vám chodit do práce.

Domácí násilí se často vyskytuje v několika formách současně.


Co je a co není domácí násilí

Co je domácí násilí:

  • Osoba násilná i osoba ohrožená domácím násilím jsou vzájemně blízké a důvěrně známé osoby.
  • Aktéři jsou svázáni řadou důležitých vazeb (emocionální, sociální, ekonomické i existenční).
  • Domácí násilí se odehrává mimo veřejnost v soukromí.
  • Násilí se opakuje a stupňuje.
  • Násilí je dlouhodobé.


Co není domácí násilí:

  • Jednorázový incident.
  • Incidenty, při kterých se role osoby ohrožené domácím násilím a násilné osoby střídají.


Pamatujte si:

• NÁSILÍ NENÍ NORMÁLNÍ!
• žádný člověk se nezmění, pokud se k tomu sám neodhodlá
• člověk se musí sám rozhodnout, jestli bude násilí dál snášet
• násilí, s nímž nic neuděláte, má tendenci se stupňovat
• v případě přímého ohrožení neváhejte volat 158!
• všechny důkazy násilí (lékařské zprávy, výhružné sms nebo maily…) si pečlivě uschovejte pro případ vyšetřování!!

Institut vykázání

Vykázání je v ČR upraveno zákonem č. 273/2008 Sb. O policii ČR v §§ 44-47

Vykázání je faktický procesní úkon, který provádí Policie ČR. Policista vykazuje násilnou osobu, pokud je dáno reálné nebezpečí, že se dopustí vůči jiné osobě, se kterou žije ve společném obydlí, závažného útoku proti životu, zdraví, svobodě nebo proti lidské důstojnosti. Policista je oprávněn tuto osobu vykázat dokonce i v její nepřítomnosti.

Vykázání trvá po dobu 10 dnů, nelze je jakkoli zkrátit, a to ani se souhlasem ohrožené osoby. Ohrožená osoba může podat k soudu návrh na vydání předběžného opatření v průběhu vykázání, čímž se doba tohoto vykázání prodlužuje až do dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tomto návrhu. Soud po schválení předběžného opatření vykázání prodlužuje o měsíc a v případě, že se koná ve věci samé, je možné další prodloužení na dobu delší.

Vykázaný je povinen:

• neprodleně opustit prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání
• zdržet se vstupu do tohoto prostoru
• zdržet se styku nebo navazování kontaktu s ohroženou osobou
• vydat policistovi všechny klíče od společného obydlí místa vykázání
• Každý kdo má podezření, že došlo ke spáchání přestupku, měl by toto oznámit na Policii ČR!

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek