Pomáháme vstát ikona facebook

Dětské centrum

Dětské centrum

Posláním tohoto projektu je předcházet sociálnímu vyloučení dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím výchovně vzdělávacích činností, volnočasových a herních aktivit se zaměřit na jejich všestranný rozvoj, zajistit dětem podnětné prostředí, přípravu na školní docházku, mimoškolní aktivity a doučování. Pracovat na jejich vývoji a ke stejné práci motivovat i jejich matky. Posilovat vazbu mezi matkou a dítětem. Rozvíjet jednotlivé žádoucí kompetence dětí a matek. Posláním naší práce je prostřednictvím výchovných a vzdělávacích činností s dítětem a matkou zlepšit jejich kompetence pro úspěšné zvládnutí školy, života v rodině i ve společnosti.

V současné době je hlavním cílem posílit individuální práci s „dvojicí“ dítě (děti) a matka. V této práci se více zaměřit na činnosti, které posilují jejich vzájemný vztah, na práci s jejich limity ve výchově a vzdělávání, na osobnostní růst. Další cíle práce v Dětském centru jsou umožnit dětem hendikepovaným sociálním prostředím, v němž vyrůstají, dosáhnout zlepšení svých individuálních schopností, které jim umožní uspět ve škole, ve skupině vrstevníků i v celé společnosti. Zajistit dětem podnětné prostředí k jejich vývoji a nabídnout výchovné a vzdělávací aktivity, vhodné pro jejich další rozvoj. Prací s matkami zlepšit jejich kompetence k výchově a vzdělávání dětí, k aktivnímu trávení společného volného času a k vlastnímu osobnostnímu rozvoji, který bude mít vliv na zlepšení vztahu s dítětem.

Pomocí výchovně vzdělávacích činností se snažíme u dětí předškolního i školního věku a u jejich matek rozvíjet kompetence, které jim umožní lépe uspět. U dětí předškolního věku především rozvíjíme jejich připravenost na budoucí předškolní či školní docházku, rozvíjíme je v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. U dětí školního věku rozvíjíme kompetence komunikativní, kompetence k učení, kompetence pracovní, občanské, sociální a personální a kompetence k řešení problémů. Při práci s matkami a dětmi posilujeme kompetence k výchově a ke vzdělávání, k trávení společného volného času a k osobnostnímu rozvoji.

Aktivity projektu a jejich popis

  • Individuální práce s matkou a dítětem ve formálním prostředí - práce s „dvojicí“ dítě (děti) a matka ve formálním prostředí dětského centra. Cílené odstraňování zjištěných nedostatků ve vzdělání a výchově, posilování vzájemného vztahu, posilování kompetencí dítěte k učení, kompetencí pracovních, občanských a sociálních, kompetencí matky ke vzdělávání a výchově svého dítěte, osobnostní růst matky.
  • Dopolední skupinové činnosti – práce se skupinou dětí předškolního věku, zapojování matek do těchto činností, sledování vývoje dítěte, jeho vztahu sama k sobě i ke svému okolí, sledování chování dítěte a stupeň jeho vývoje. Činnosti spočívají v různých aktivitách – učení pomocí hraní, výtvarná činnost, zvyšování rozumových schopností a podobně.
  • Odpolední skupinové činnosti – práce se skupinou dětí školního věku, zapojování matek do těchto činností, sledování vývoje dítěte, jeho chování, sklonů k sociálně patologickým jevům, jeho postojů sama k sobě i ke svému okolí. Činnosti spočívají v různých aktivitách: doučování, příprava do školy, aktivity a rozhovory směřující k předcházení sociálně patologických jevů, společný nácvik rizikových situací, různé volnočasové aktivity.

Projekt Dětské centrum byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek