Pomáháme vstát ikona facebook

Popis realizace služby

Popis realizace poskytování sociální služby

Městský azylový dům pro ženy a matky s dětmi
SKP-CENTRUM, o.p.s.
Na Spravedlnosti 803
530 02 Pardubice

Adresa poskytovatele: SKP-CENTRUM, o.p.s., Jungmannova 2550, 530 02 Pardubice

Cílová skupina:

Osoby bez přístřeší. Služba je určena pro plnoleté bezdětné ženy nebo ženy s dětmi v nepříznivé životní situaci přímo související se ztrátou bydlení.

Informace o službě:

Webové stránky www.skp-centrum.cz.

O podrobnostech poskytování služby je možné se informovat osobně nebo telefonicky u pracovníků služby. Tištěné letáky o poskytované službě jsou k dispozici u poskytovatele služby či u spolupracujících organizací.

Vlastní průběh služby:

Služba je poskytovaná v nepřetržitém provozu a zahrnuje tyto činnosti:

 • Ubytování ve vybavených bytových jednotkách,
 • sociální a odborné sociální poradenství,
 • vytváření podmínek pro samostatnou přípravu stravy a možností pomoci při jeho úpravě – uživatelky služby mají k dispozici kuchyň,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: zprostředkování kontaktů se třetímu subjekty, kterými jsou lékaři, školy, sociální odbory, úřad práce, soud atd.,
 • pomoc při výchově dětí, při vedení domácnosti a při hospodaření s finančními prostředky, pomoc při hledání návazného bydlení, zaměstnání atd.

Ženám bezdětným nebo matkám s dětmi je poskytnuta sociální služba na základě písemné žádosti o poskytnutí sociální služby, která je vyhodnocována. Před sepsáním Smlouvy o poskytnutí sociální služby je se zájemkyní veden rozhovor, při kterém je žena seznámena s provozem azylového domu, s formou spolupráce se sociální pracovnicí, s právy a povinnostmi, které ze smlouvy vyplývají.

Každá uživatelky služby má vypracovaný svůj individuální plán obsahující cíle, kterých chce prostřednictvím služby dosáhnout. Za účelem realizace cíle je uživatelce služby přiřazen klíčový sociální pracovník. Individuální plán je v průběhu poskytování sociální služby pravidelně vyhodnocován a aktualizován. Jde především o vytvoření nezávislosti na službách azylového domu a minimalizaci délky pobytu v azylovém domu.

Práci s dětským uživatelem služby vede pedagogická pracovnice. Usiluje o maximální spolupráci s matkami. Jedná se o pomoc matkám při začlenění dětí do nového kolektivu ve školách, podle individuálních potřeb pomoc s přípravou na vyučování, s předškolní přípravou. Vytváří vhodné volnočasové aktivizační činnosti pro děti, jejichž vývoj neodpovídá vrstevnické skupině a které jsou případně také pod dohledem pracovnic sociálně právní ochrany dětí při MmP či jiných městských a obecních úřadů. Pro svou činnost využívají prostor Dětského centra.

Ukončení služby:

 1. Na vlastní žádost uživatelky služby
 2. Ze strany poskytovatele:
 • Hrubé nebo opakované porušení domovního řádu
 • Nezaplacení úhrady za službu
 • Neohlášená nepřítomnost uživatelky minimálně po dobu sedmi dní
 • Zhoršení zdravotního stavu, které již vyžaduje odbornou zdravotnickou péči či pobyt ve zdravotnickém zařízení


Popis technického a materiálního zabezpečení:

Azylový dům je čtyřpodlažní budova, konstrukční možnosti neumožňují bezbariérovost. 24 pokojů pro uživatele služby je umístěno v sedmi bytových jednotkách, které jsou dvou až čtyřpokojové. Každá klientka má pro sebe svůj vlastní pokoj. Každá bytová jednotka má společnou kuchyni, koupelnu a WC. Uživatelkám služby je k dispozici vybavený pokoj – postele, stůl, židle, skříně a další potřebné vybavení (lůžkoviny, nádobí apod.).

Ke společným prostorám, které užívají uživatelky služby, patří společenská a návštěvní místnost v přízemí, v suterénu Dětské centrum, prádelna (dvě pračky) a sušárna. V suterénu je také technické zázemí domu.

Kanceláře personálu jsou v přízemí domu. Slouží ke kontaktu s uživateli služby. Tato část poskytuje také sociální zázemí personálu. Je zde kuchyně, WC a koupelna.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek