Pomáháme vstát ikona facebook

Metody práce

Probační program je poskytován ambulantní formou. Odborný tým pracuje s klienty programu na základě kontaktní práce a individuálního přístupu. S každým klientem je uzavřena trojstranná Dohoda o zařazení klienta do Probačního programu, ve které se strany (poskytovatel Probačního programu o.j. PZ, klient v přítomnosti zákonného zástupce a PMS) zavazují dodržovat podmínky v ní stanovené. Na jejím základě je pak s každým klientem vypracován jeho Individuální plán obsahující kroky, které povedou k pozitivní změně v životě klienta a k posíléní psychosociálních kompetencí klienta.

Probační program se zaměřuje na posílení autoregulačních mechanismů chování díky nimž je jedinec schopen odolávat nabídkám či nátlakům k chování a jednání, které je v rozporu s obecně platnými a uznávanými normami ve společnosti. Tedy naučit mladistvého zvažovat důsledky svého chování a jednání na jeho osobu, rodinu a celou společnost.
Probační program má stanovený časový a obsahový rámec, který umožňuje flexibilně reagovat na potřeby klienta tak, aby se dosáhlo efektivity programu na osobnost a život klienta.

Pracovníci respektují osobnostní rysy klienta a při své práci vycházejí z aktuální životní situace klienta (rodinné zázemí, vzdělání, zaměstnání, sociální situace apod.).
Stěžejní pro klienty probačního programu je sociální, psychologické poradenství a psychoterapeutická sezení. Psychoterapeutická sezení mohou probíhat individuálně (klient /psychoterapeut) nebo se psychoterapeutického sezení může účastnit klient se svými rodiči či jiným zákonným zástupcem, což umožňuje stabilizaci rodinných vztahů, mnhody narušených v důsledku protiprávního jednání klienta. Dále si může klient individuálně zvolit aktivitu v rámci nabídky vzdělávacích a aktivizačních činností.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek