Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Veřejný závazek

Posláním probačního programu Přechodné zaměstnání je poskytovat mladistvým podporu při zvládání složité životní situace, ve které se mladý člověk ocitl v souvislosti se spácháním protiprávního činu. Nabízí pomoc při vyrovnávání se s odpovědností za spáchaný čin a převzetí důsledků za své jednání na jeho osobu, rodinu a celou společnost. Pomáhá mladému člověku s hledáním vlastního místa v životě, uvědomění si sebe sama v rámci svých rodinných i vrstevnických vztahů.
Zprostředkovává mladistvému pozitivní modely chování a informace a tím působí jako prevence před opakováním protiprávního jednání.

Cíle probačního programu
 
- Osvojení a rozvoj sociálních návyků a dovedností, které povedou k soběstačnosti a zodpovědnému přístupu v životě klienta;
- Snížení rizika opakovaní trestné činnosti u klientů prostřednictvím vzdělávacích a aktivizačních činností a přijetí zodpovědnosti za své chování a jeho následky;
- Posílení komunikačních dovedností a sebeovládání, akceptace společenských norem, respektu k autoritám;
- Řešení konfliktů a krizí prostřednictvím psychosociálního poradenství.
 
Cílová skupina

Tento program je určen pro klienty ve věku 15 – 18 let, kteří se svým jednáním dopustili protiprávních činů a kteří jsou:
  – schopni porozumět svým právům a povinnostem, a respektovat je
  – se zájmem spolupracovat a řešit svou situaci

Do programu nemohou být zařazeni mladiství:
  – se závislostí na omamných látkách, alkoholu

- se závažnou psychiatrickou diagnózou
 
Zásady poskytování probačního programu

Pracovníci Probačního programu Přechodné zaměstnání se řídí platnými právními předpisy, vnitřními předpisy SKP-CENTRUM, o.p.s. a metodikou Probačního programu
 
KVALITA
ODBORNOST
DOSTUPNOST
DŮSTOJNOST
TRANSPARENTNOST
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

 

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek