Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Poslání

Posláním SKP-CENTRUM, o. p. s., Terénní program v sociálně vyloučených romských lokalitách v Ústí nad Orlicí, je aktivně vyhledávat a kontaktovat obyvatele starší 15ti let žijící v sociálně vyloučených lokalitách, pomoci jim při procesu sociálního začleňování a podpořit je při řešení nepříznivé sociální situace, ve které se právě nacházejí.

Cíle

 • Aktivně vyhledávat a oslovovat potenciální klienty služby, jejich podpora a motivace ke změně životního stylu,
 • předávat kontakty na návazné služby (úřad práce, OSPOD, sociální kurátorka, probační a mediační služba, občanská poradna a další),
 • vést klienty k samostatnosti při vyřizování běžných záležitostí prostřednictvím sociálního poradenství,
 • zvýšit informovanost veřejnosti o problematice osob v sociálně vyloučených romských lokalitách.
Cílová skupina

Osoby žijící v sociálně vyloučených romských lokalitách v ORP Ústí nad Orlicí ve věku 15 – 64 let.

Služba nemůže být poskytnuta:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny terénního programu,
 • osobám, které jeví známky agresivity vůči sobě nebo svému okolí,
 • osobám, které jsou pod zjevným vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek,
 • osobám, které požadují služby, které terénní program neposkytuje.


Poskytované služby

 • sociální poradenství,
 • předání kontaktů na návazné služby,
 • doprovod na úřady, k lékaři atd.,
 • pomoc při zajišťování práv a oprávněných zájmů.

Všechny služby jsou poskytovány zdarma.

Zásady poskytované služby

 • Bezpečnost a ochrana soukromí – službu může využít kdokoliv z cílové skupiny, pokud svým chováním a jednáním neohrožuje sám sebe, ostatní klienty či pracovníky. Služby jsou poskytovány diskrétně.
 • Anonymita – služby jsou poskytovány anonymně.
 • Důstojnost – úcta ke klientovi.
 • Rovnost a partnerství – nárok na poskytování služby mají všichni bez rozdílu pohlaví, rodinného stavu, národnosti, sociálního postavení, náboženského vyznání či sexuální orientace. Klient je pro pracovníka partnerem. Pracovník vždy bere v potaz klientovy názory.
 • Profesionalita – tým odborných pracovníků garantuje klientům služby profesionální přístup.
 • Respekt – pracovník respektuje klienta a jeho rozhodnutí.
 • Individuální přístup – pracovníci berou klienta jako autonomní osobnost s vlastními názory. Spolupracují na tvorbě a plnění individuálního plánu, který vyplývá z individuálních potřeb a schopností klienta.
 • Dobrovolnost – klient využívá služeb Terénního programu na základě vlastního rozhodnutí.
 • Zaměření na celek – na situaci klienta pohlíží pracovníci ve všech souvislostech, nikoliv na dílčí části.

Kapacita služby

Maximální kapacita služby za rok je 1 000 setkání za rok.

Počet podpořených osob (klientů) max. 80 za rok.

Provozní doba

Odborný tým kontaktuje klienty převážně v době 7:00 – 15:30, nebo dle individuální domluvy.

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek