Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Domova Simeon v Horním Jelení – domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytování pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služby jsou poskytovány tak, aby zachovávaly, případně rozvíjely stávající dovednosti a schopnosti uživatelů služby. S ohledem na soběstačnost každého jedince zajišťuje Domov Simeon – OZP péči jejíž obsahem je starost o člověka po stránce tělesné i psychické, podpora uživatele služby v zapojení se do společenského dění.

Cíle služby

 • Nabízet pomoc vedoucí k obnovení především fyzických schopností uživatele služby.
 • Poskytovat služby posilující současné psychické a sociální schopnosti uživatele služby.
 • Dle individuálních potřeb uživatele služby podporovat rozvoj jeho schopností a dovedností, které povedou ke zvyšování kvality jeho života.
 • Působit směrem k veřejnosti tak, aby věděla o službách poskytovaných v Domově Simeon.


Cílová skupina – pro koho je služba určena

 • Osobám starším 18 let kteří se  z důvodu věku, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci nemohou o sebe postarat sami a vyžadují pomoc jiné osoby či zařízení.

Službu nemůžeme zajistit:

 • Osobám, jejichž stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, nebo celodenní zdravotnickou péči.
 • Osobám s infekčním onemocněním ohrožujícím ostatní uživatele služby.
 • Osobám v akutní fázi závislosti na alkoholu nebo omamných látkách.
 • Osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Osobám, vyžadujícím péči, kterou nejsme schopni zajistit.
 • Osobám, kterým bylo v době kratší než šest měsíců ukončeno poskytování služby v našem zařízení z důvodu porušení domovního řádu.


Zásady poskytování služby

 • Zachovávání lidské důstojnosti – zajištění důstojného prostředí, soukromí a rovného zacházení
 • Podpora individuality a nezávislosti – respektování volby a rozhodnutí uživatele, respektování individuálních potřeb a přání, podpora samostatnosti a vlastní aktivity uživatelů.
 • Profesionální přístup – zajištění péče odborně proškoleným personálem
 • Podpora vztahů a kontaktů uživatelů s rodinou a se společností – zachování vazeb uživatele na přirozené prostředí, vytvoření atmosféry, co možná nejvíce připomínající  domácí prostředí

Popis zařízení

 • Služby domova pro osoby se zdravotním postižením jsou poskytovány        24 hodin denně, od pondělí do neděle, celoročně včetně svátků.
 • Délka služby je sjednávána smluvně na dobu určitou.
 • Celková kapacita jsou 4 lůžka ve dvoulůžkových pokojích.


Kontakty:

Domov Simeon – domov pro osoby se zdravotním postižením
K Dubu 711
533 74 Horní Jelení

simeon.info@skp-centrum.cz
www.skp-centrum.cz a www.domovsimeon.cz

Koordinátorka zařízení:
Kateřina Filipová, Mgr.
Tel.: 777 765 849, 466 030 617
Email: katerina.filipova@skp-centrum.cz

Sociální pracovnice:
Veronika Hloušková, Bc.
Tel.: 773 448 852, 461 102 335
Email: veronika.hlouskova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek