Pomáháme vstát ikona facebook

Postup při zajištění pobytu klienta v Domově Simeon

1. Podání žádosti o poskytnutí služby

Žadatel o službu nebo jeho zástupce vyplní příslušnou žádost.
Formulář žádosti a formulář pro vyjádření lékaře lze vyzvednout osobně v Domově Simeon nebo vytisknout z internetové stránky společnosti:
Formuláře naleznete zde.

Nedílnou součástí žádosti jsou přílohy:

  • plná moc, podepsaná žadatelem, pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel
  • kopie rozhodnutí soudu u žadatele omezeného nebo zbaveného způsobilosti k právním úkonům a usnesení soudu o ustanovení opatrovníka
  • vyplněné vyjádření obvodního lékaře o zdravotním stavu žadatele

Vyplněnou žádost včetně všech příloh předá žadatel osobně nebo poštou do Domova Simeon.

2. Posouzení žádosti

Doručená žádost včetně všech dokumentů je zaevidována a posouzena. V případě nejasností je žadatel požádán o doplnění informací nebo je se žadatelem či jeho zástupcem dohodnuta osobní návštěva sociální pracovnice u žadatele doma (nebo v místě jeho aktuálního pobytu).

Při posuzování žádosti je rozhodující volná kapacita zařízení. Dále se posuzuje, zda žadatel patří do cílové skupiny uživatelů, pro kterou je služby určena.

Do 15 kalendářních dnů od doručení žádosti je žadatel nebo jeho zástupce telefonicky, e-mailem či písemně vyrozuměn o přijetí či nepřijetí klienta do domova. V případě nepřijetí klienta do domova je rozhodnutí vždy písemné, s uvedením důvodů pro zamítnutí žádosti.

Při plné kapacitě zařízení je žádost zařazena do pořadníku. Po uvolnění lůžka je žadatel ze strany domova kontaktován a je mu nabídnut volný termín.

3. Rezervace poskytnutí služby

Přijetí klienta do Domova Simeon lze rezervovat až 6 měsíců předem.
Při rezervaci je postup shodný jako při podání běžné žádosti, rezervaci je však nutné každý měsíc potvrdit (telefonicky, e-mailem). V daném měsíci se potvrzuje rezervace na následující měsíc. V případě, že žadatel nebo jeho zástupce nepotvrdí rezervaci, bude prvního dne následujícího měsíce zrušena.

4. Sociální šetření

Při kladném posouzení žádosti o poskytnutí služby kontaktuje zájemce sociální pracovnice a domluví si termín sociálního šetření v místě jeho pobytu. Při osobní návštěvě uživatele posoudí, zda zájemce patří do cílové skupiny uživatelů služby a zajistí všechny údaje a podklady pro uzavření smlouvy o poskytnutí sociální služby. Zároveň seznámí zájemce se všemi informacemi o Domově Simeon a poskytované službě.

5. Přijetí uživatele do Domova Simeon

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek