Pomáháme vstát ikona facebook

Veřejný závazek

Poslání

Pečovatelská služba v Horním Jelení, SKP-CENTRUM, o.p.s., poskytuje pomoc osobám, které jsou pro svůj věk, zdravotní postižení či dlouhodobou nemoc odkázány na pomoc druhých osob. Ve spolupráci s rodinou nabízí uživatelům podporu a péči dle jejich aktuálních potřeb tak, aby byly zachovány nebo podpořeny jejich stávající dovednosti, a co nejdéle tak mohli setrvat ve svém přirozeném prostředí. Pečovatelská služba v Horním Jelení poskytuje služby terénní formou v Horním Jelení a okolních obcích. Dojezdovost služby je 20 km.

Cíle služby

 • Poskytnout uživatelům služby pomoc a podporu v činnostech, které sám nezvládne.
 • Umožnit uživatelům služby zůstat nadále v domácím prostředí a podporovat je v jejich soběstačnosti.
 • Pomoci uživatelům služby zachovat co nejdéle odpovídající kvalitu života a lidskou důstojnost.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku (senioři) nebo zdravotního postižení.

Cílovou skupinu uživatelů můžeme rozdělit dle věku takto:

 • mladí dospělí (18 – 26 let),
 • dospělí (27 – 64 let),
 • mladší senioři (65 – 80 let),
 • starší senioři (nad 80 let).

Zásady poskytování služby

Zachovávání lidské důstojnosti

Uživatel je pro nás rovnocenným partnerem a respektujeme plně jeho soukromí a přání.

Podpora individuality, nezávislosti a aktivity

Respektování volby, rozhodnutí uživatele a jeho individuálních potřeb, podpora samostatnosti a vlastní aktivity uživatelů.

Kvalitní a profesionální přístup

Empatie, trpělivost a lidský přístup pracovníků.

Podpora vztahů a kontaktů uživatelů s rodinou a se společností

Zachování vazeb uživatele na přirozené prostředí (tj., na rodinu a prostředí v němž žije).

Popis služby

Pracovníci pečovatelské služby poskytují tyto základní činnosti:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygieny
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • základní sociální poradenství

Pečovatelská služba je poskytována od pondělí do neděle v časovém rozmezí od 8 – 14 hodin. Služby lze poskytnout i mimo pracovní dobu a to vždy po předchozí domluvě.

Délka služby je sjednávána smluvně dle potřeby uživatele.

Celková kapacita služby je 33 uživatelů/ měsíc.

Kontakty:

Pečovatelská služba
K Dubu 702
533 74 Horní Jelení

Tel.: 461 102 335, Mobil: 606 371 136 – terén, 773 968 890  - sociální pracovnice

www.skp-centrum.cz
E-mail: simeon.info@skp-centrum.cz

Koordinátorka zařízení:
Mgr. Kateřina Filipová
Mobil: 777 765 849
E-mail: katerina.filipova@skp-centrum.cz

© 2011 SKP-CENTRUM, o.p.s.
Poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

+420 464 629 618
+420 773 087 585

info@skp-centrum.cz

Tvorba webových stránek